Διαθέτουμε βυτία 5 – 10 – 15 – 20 – 30 κυβικών.

Αντλήσεις υδάτων από υπόγειους χώρους.

Καθαρισμοί στεγανών φρεατίων.

Αναλαμβάνουμε βιολογικούς καθαρισμούς.

Μεταφορές λυμάτων βιομηχανικών αποβλήτων.

Εξυπηρετούμε οικίες, εργοστάσια, δημόσιες υπηρεσίες, πλοία,νοσοκομεία.